Yönetim Kurulu Çalışma Grubu

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin üyeleri ve Türk iş hayatı yararına çalışmalar yapması için oluşturulan Yönetim Kurulu Çalışma Grubunun iç yönergesidir. Türk iş hayatında Yönetim Kurulları için, Kurumsal Yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapmak, farkındalık yaratmak için çalışmaktadır.

2. Dayanak

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Aralık 2016’da yapmış olduğu ‘Stratejik Planlama Çalışması’na göre yeniden yapılandırılan dernek faaliyetlerinin etkin çalıştırılması için Çalışma Grupları başlığında oluşturulmuştur.

3. Yapı

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda, iş hayatında Yönetim Kurulu çalışma Grubunun tanımı ve vizyon, misyon ve stratejisine uygun görev yapan Çalışma Grubu Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bireysel ve ya Kurumsal üye temsilcilerinden oluşan katılımcılarından oluşur. Derneğin Genel Sekreteri ve bir personeli çalışma grubunun doğal üyesidir.

4. Çalışma Grubunun Tanımı

Şirketler içinde kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesinde, uygulanmasında ve gözetilmesinde kritik role sahip Yönetim Kurullarının, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve iyi yönetim anlayışına uygun işlerlik kazanmasına katkıda bulunur. Yönetim kurulları üzerine yürütülecek faaliyetler ile konunun Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından sahiplenilmesi ve yürütülecek çalışmalar ile görünürlük sağlanmasına çalışır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

5. Görev ve Sorumluluklar

5.1 Çalışma grubunun sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, çalışma grubunun çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

5.2 Çalışma grubu Başkanı, sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyelerinin bilgisi dahilinde Genel Sekreter ile çalışma grubu toplantılarını organize eder.

5.3 Her takvim yılı başında çalışma grubu yıllık faaliyet takvimi, hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

5.4 Çalışma grubunun hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

5.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından çalışma grubunun yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

5.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, çalışma grubu yıllık faaliyetlerini yürütür.

5.7 Yıl sonunda çalışma grubunun yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

5.8 Yönetim kurulu çalışma grubunun faaliyetlerini değerlendirir.

6. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

7. Çalışma Grubu Üyeleri

F. Füsun Akkal Bozok, Mustafa Doğrusoy

Çalışma Grubu Başkanı: 

Ali Kamil Uzun

Yayınlar: BIST Yönetim Kurulları Araştırması ( Mart 2016), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Araştırması (Ocak 2016)

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri TKYD Proje ve Eğitim Müdürü Hande Gürtepe'den (hgurtepe@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.