Denetimden Sorumlu Komite

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Denetimden Sorumlu Komite

Çalışma Esasları

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Derneğin Genel Kurul tarafından seçilen Denetim Kurulu ile Yönetim Kurulu ilişkilerini yönetmek. Derneğin tüzüğünde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını takip etmek.

2. Dayanak

Denetimden Sorumlu Komite çalışma esasları; 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u-İkinci Bölüm Dernekler- Madde 56 ile Madde 100 arası hükümlerine göre yönetilen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin tüzüğündeki madde 23’e uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Yapı

Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Dernek Sayman üyesi komitenin doğal üyesidir. Seçilen Yönetim kurulu üyelerinden biri komite başkanı olarak atanır.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Derneğin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, gerektiğinde kurulabilecek iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimini gerçekleştirmek.

4.2 Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetleri belirlemek ve yönetim kurulunun onayına sunmak.

4.3 Derneğin muhasebe, gerektiğinde kurulabilecek iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak derneğe ulaşan şikayetler olduğunda incelenmesi, sonuca bağlanması sağlamak.

4.4 Dernek çalışanlarının, dernek muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

4.5 En az üç ayda bir toplanarak değerlendirme yapmak ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmak.

4.6 Kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve önerileri yönetim kuruluna bildirmek.

4.7 Genel kurula açıklanacak yıllık mali tabloların, derneğin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak derneğin sorumlu yöneticileri ve Denetim Kurulunun görüşlerini ve dönem sonunda nihai raporunu alarak değerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek.

4.8 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda kurumsal veya bireysel üyelerinde bağımsız uzman görüşleri alabilir. Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti dernek tarafından karşılanır.

4.9 Komite kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve önerileri yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.10 Komite toplantılarında alınan kararlar, yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

4.11 Denetim Kurulu ile koordineli çalışmak. Yönetim Kurulu adına iş birliğinde bulunmak.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Onur Çevikel, Ümit Yayla, Kayra Üçer, Ali Kamil Uzun, Adnan Akan