Eğitim Koordinasyon Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Egitim Koordinasyon Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Derneğin faaliyet alanı çerçevesinde düzenlenecek eğitimler ile rehberlik etmek, mevcut üyelerin aidiyet duygusu artıracak, potansiyel üyelerin algısını artıracak mesleki faydaya yönelik eğitim, paylaşım faaliyetlerinde bulunan Egitim Koordinasyon Komitesi iç yönergesidir. İlgili kuruluşlar/kişilerle iletişime geçerek hazırlanan eğitim projeleri, benzeri dernek, kurumlara göre farklılık yaratarak, kaliteli, nitelikli eğitimler düzenlenmesine çalışır.

2. Yapı

Eğitim Koordinasyon Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.  Eğitim komitesine katkı verebilecek dernek üyeleri davet edilebilir. Üyelerin davet edilmesi halinde, görüşlerin ve çıktıların koordinasyonu için bir komite başkanı seçilebilir. (04/04/2018/6)

3. Komitenin Tanımı

Kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim programları hazırlar. Çalışma grupları tarafından hazırlanmış eğitim programlarının koordinasyonunu sağlar. Uluslararası kuruluşlarla eğitmen eğitimi programları gerçekleştirerek bölgesel lider rolünü güçlendirir. Eğitim programları için gündem doğrultusunda konu önermek, yıllık bütçe hedefi doğrultusunda ilerleyişi takip etmek, konuşmacı ve içerik konularında görüş bildirir. Kaliteli, nitelikli eğitimlerle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Seçilmişse komite başkanı, sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri’nin bilgisi dahilinde Genel Sekreter ile komitenin toplantılarını organize eder. (04/04/2018/6)

4.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık faaliyet takvimi, komite hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

4.4 Komitenin hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir. Derneğe gelir edilmesini amaçlanır.

4.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından komitenin yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

4.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komite yıllık faaliyetlerini yürütür.

4.7 Yıl sonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.8 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Kayra Üçer, Dorukhan Acar, Nihal Mashaki, Burak Koçer, Eray Akdağ, Tanyer Sönmezer