Kamu ve Düzenleyici Kuruluşlar Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Kamu ve Düzenleyici Kuruluşlar Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Derneğin amacı ve misyonuna uygun olarak kamu kuruluşları nezdinde derneğin tanınırlılığını artırma, kamu veya kamu benzeri kurumlarda kurumsal yönetim konusunda destek verme, karşılıklı görüş alışverişi faaliyetlerinde bulunan Kamu ve Düzenleyici Kuruluşlar Komitesi iç yönergesidir.

2. Yapı

Kamu ve Düzenleyici Kuruluşlar Komitesi; derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

3. Komitenin Tanımı

Derneğin amacı ve misyonuna uygun olarak kamu kuruluşları ile var olan ilişkileri geliştirir, yeni ilişkiler kurar. İşbirliği imkânlarını değerlendirerek ortak çalışma alanları yaratır, gündemi takip eder, kurumsal yönetim konusunda gündem ve algı oluşturur. Kamu kuruluşlarının, Türk iş hayatına yönelik derneğin konularında görüş sorması ve bunlara nitelikli yorum ve katkılar yapmak amacıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, çalışma grubunun çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri Genel Sekreter ile komite toplantılarını organize eder.

4.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık faaliyet takvimi, komite hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

4.4 Komitenin hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

4.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından komitenin yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

4.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komite yıllık faaliyetlerini yürütür.

4.7 Yılsonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.8 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Feyyaz Ünal, Tamer Saka, Duygu Yılmaz, Onur Çevikel, Kayra Üçer, Ümit Yayla,Güray Karacar, Eray Akdağ