Kurumsal Yönetim Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Çalışma Esasları

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanmasına, işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılmasına, Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine, idari yapının güçlendirilmesine destek olur. Kurumsal ve bireysel üyelere verilen hizmetin etkin, verimli, sürdürülebilir olmasını sağlar. Derneğin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ve dernekler mevzuatına uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na iyileştirici çalışmalar için öneriler sunar.

2. Dayanak

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları; 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u-İkinci Bölüm Dernekler- Madde 56 ile Madde 100 arası hükümlerine göre yönetilen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin tüzüğündeki madde 22 ye uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Yapı

Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üye ve genel sekreterden oluşur. Dernek Sekreter üyesi de komite üyesidir. Seçilen Yönetim kurulu üyelerinden biri komite başkanı olarak atanır.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Derneğin tüm birim ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerini geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Dernekte verimli ve etkin bir “Kurumsal Yönetim Kültürü”nün sürekliliğini takip etmek.

4.2 İyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının dernek çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını gözlemek.

4.3 Dernek’te performansı artırmaya yönelik yönetim uygulamaları altyapısının sağlıklı bir biçimde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.4 Dernek varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhis ve tespiti, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

4.5 Yönetim Kurulu’nun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve bu konudaki önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.6 Yönetim Kurulu’nu oluşturacak üyelerde aranması gerekli nitelikler, kurulu oluşturacak üye sayısı ile uygun adayların belirlenmesine yönelik politika ve stratejiler konusunda önerilerde bulunmak.

4.7 Yönetim Kurulu’nun, komitelerin, çalışma gruplarının, proje gruplarının kurumsal yönetim bakımından işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak.

4.8 Derneğin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalara destek olmak.

4.9 Dernek’te uygulanması gerekli insan kaynakları politikaları konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak ve uygulamayı izleyerek bu konuda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek.

4.10 Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirmek. Faaliyet raporunda açıklanan bilgilerin kurumsal yönetim bakımından doğru ve yerinde bilgiler ve tutarlı olup olmadığını tespit etmek.

4.11 Kamuya yapılacak açıklamaların, yasal mevzuat ve Derneğin bilgilendirme politikasına uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek.

4.12 Derneğin tüm düzenlemelerinin yazılı olup olmadığı ve tüm çalışanlara duyurulup duyurulmadığını takip etmek.

4.13 Mevcut yazılı iç düzenlemelerin ve bunun yanında kabul edilebilir ve etiğe uygun davranışların yönetim tarafından çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını denetlemek.

4.14 İç düzenlemelere uyumun takibi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek, eksiklikler ve iyileştirme çalışmaları hususunda sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirmek.

4.15 Derneğin mevcut yönetmeliklerinin güncel halde kalmasını sağlamak, yapılması gerekli değişiklikler hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.16 Dernek Tüzüğünü gözden geçirerek, ilgili mevzuat ve bu konuda dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirmek ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.17 Derneğin tüm birimlerinden derneği önemli derecede etkileyecek risk konuları ve hukuki konulara (yasal mevzuata uygunluk, lehte ve aleyhte mevcut ve olası davalar ve diğer benzeri hukuki konular) ilişkin periyodik bilgi edinmek, bu incelemeleriyle ilgili sonuç görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak.

4.18 İyi yönetim kurallarına aykırılık ile ilgili olarak derneğe ulaşan şikayetleri incelemek, şikayetlerin sonuca bağlanmasını sağlamak ve bu konudaki şikayet ve bildirimleri gizlilik ilkesi gerekleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’na ulaştırılmasını temin etmek.

4.19 Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Derecelendirme Raporu hazırlıklarını yapmak, derecelendirme kuruluşu ile iletişimde olmak.

4.20 Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları tespit etmek. Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

4.21 Komite toplantılarında alınan kararlar, yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Onur Çevikel, Kayra Üçer, Nursel İlgen, Burak Koçer, Ozal Atan, Adnan Akan