Üyelik Geliştirme Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Üyelik Geliştirme Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin mevcut üyelerinin bağlılık ve devamını korumanın yanında, kalite ve nitelikten ödün vermeden yeni üyeler kazandırma faaliyetlerinde bulunan Üyelik Geliştirme Komitesi iç yönergesidir.

2. Yapı

Üyelik Geliştirme Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Yönetim kurulu sayman üyesi, Yönetim kurulu sekreter üyesi ve derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

3. Komitenin Tanımı

Kurumsal yönetim ilkelerinin Türk iş hayatında bilinirliliğine katkı sağlayan, kaliteli, nitelikli faaliyetlerle ülke ekonomisine dolaylı değer katan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine uygun bireysel ve kurumsal üye kazandırmaya çalışır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin tüzüğündeki madde 9-12’ye uygun olarak çalışmalarını sürdürür.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri Genel Sekreter ile komite toplantılarını organize eder.

4.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık yeni üye hedefleri, yıl sonu beklentileri hazırlanır.

4.4 Komitenin hedefleri ve bu hedefe ulaşmak için faaliyetleri belirlenir. Derneğe gelir bütçesi yapması için veri oluşturur.

4.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından komitenin hedefleri, beklentileri Yönetim kuruluna sunulur.

4.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komite faaliyetlerini yürütür.

4.7 Yıl sonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.8 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Kayra Üçer, Tanyer Sönmezer