Yayın ve İletişim Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Yayın ve İletişim Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Dernek tarafından yapılacak yayınların içerikleri belirlemek, planlanmak, hazırlıkları safhasında faaliyet göstermek, derneğin çalışma alanındaki bilinirliğini arttırmak için medya ile gerekli iletişimin kurulmasında planlama ve organizasyon faaliyetlerinde bulunan Yayın ve İletişim Komitesi iç yönergesidir.

2. Yapı

Yayın ve İletişim Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Yönetim kurulu sayman üyesi ve derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir. Yayın ve İletişim Komitesine katkı verebilecek dernek üyeleri davet edilebilir. Üyelerin davet edilmesi halinde, görüşlerin ve çıktıların koordinasyonu için bir komite başkanı seçilebilir. (04/04/2018/6)

3. Komitenin Tanımı

Kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak, Türk iş hayatında derneğin bilinirliğine katkıda bulunmak amacıyla ve kaliteli, nitelikli içerikle, yılda en az iki kez basılı, bir kez elektronik ortamda dergi yayınlanması hedefiyle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Seçilmişse komite başkanı, sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri’nin bilgisi dailinde Genel Sekreter ile komite toplantılarını organize eder. (04/04/2018/6)

4.3 Her takvim yılı başında komitenin yıllık faaliyet takvimi, komite hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

4.4 Komite tarafından yönetim kuruluna iletilen alternatiflerin değerlendirilmesiyle Yönetim kurulu tarafından saptanan zirve ve diğer etkinliklerin ana teması göz önünde bulundurularak, bütçesi ve kaynakları belirlenir. Sponsor adayları, konuşmacı alternatifleri saptanır. (04/04/2018/6)

4.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından komitenin yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

4.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komite yıllık faaliyetlerini yürütür.

4.7 Yıl sonunda komitenin yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.8 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Kayra Üçer, Ümit Yayla, Selim Oktar, Ali Kamil Uzun, Burak Koçer